Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Petr Plšek - INET, se sídlem Budějovická 1266, identifikační číslo: 67279724, formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (vytiskněte, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

www.elegantnidekorace.cz

Petr Plšek - INET

Budějovická 1266

25242 Jesenice u Prahy

IČO:67279724

 

- Datum objednání zboží: ................................................................................

- Jméno a příjmení kupujícího : ...........................................

- Adresa kupujícího: ..........................................................................................................................

- Číslo objednávky : .......................................................................................

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl-a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.Občanského zákoníku, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

- Kupní cena ............................................ ,- Kč má být vrácena *......................................................

 

* bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího   ...................................................................

 

- Datum: ..................................................

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:                 www.elegantnidekorace.cz

Společnost:                            Petr Plšek - INET

Se sídlem:                             Budějovická 1266, Jesenice u Prahy

IČ/DIČ:                                  67279724, CZ7205310431  

E-mailová adresa:                   eshop@elegantnidekorace.cz

Telefonní číslo:                       +420 605253039

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:          

Moje adresa:                            

Můj telefon a e-mail:              

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ……………* jsem ve Vašem obchodě  …………. * vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ………………………………………………………….(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.